SAMBUTAN PASRAH PENGANTEN KAKUNG

Nuwun,

Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang masa asih, mugi kajiwa kasarira wonten ing panjenengan sedaya.

Kairing sagunging pakurmatan ibu saha bapak Suyanto Wirya Atmoko, tuwin para putra-putri dalasan sagung kaluwarga para rawuh.

Nuwun, kaparenga matur minangka sesulihipun ibu saha bapak Rusna Wijaya, SH. Sakaluwarga, kula kadhawuhan masrahaken penganten kakung, Adi Sumantri katur ibu saha bapak Suyanto Wiryo Atmoko wondene kalampaipun makaten = kula wau wanci pukul 09.45, panganten kakung kula pendhet saking dalem Jl. Gombel Permai angka 21. Kanthi kairing para sepuh, kaluwarga, sanak kadang, mitra pitepangan, sawatawis, kula bekta sowan dumugi ing dalem Jl. Haryono angka 78 ngriki, kalayan gangsar saha gangsar. Pramila, ngembun serta ngemban dawuh wigatosing sedya, kaparenga ing samangke panganten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumangga aken katu bapak Sudarja, SH. Ingkang anyulihi ibu dalah bapak Suyanto Wiryo Atmoko,cundhuk kaliyan lampahing upacara.

Wasana kula nyuwun pangaksni bok bilih anggen kula nindhakaken ayahan punika wonten ingkang kirang ndadosaken pirenaning panggalih.

Nuwun.

About these ads